slideshow 3 slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3

Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử

Dầu ai quyết chí tu hành,
Có lên Yên Tử mới đành lòng tu.

 

DẪN NHẬP

Tags: 

Phương Pháp Tọa Thiền

Hằng ngày khi chúng ta đối duyên xúc cảnh tâm ý dao động, từ sự dao động đó nên tâm không được khinh an. Cho nên tâm là đầu mối của sanh tử phiền não; và  cũng là cội nguồn của Niết bàn.  Do đó Phật phương tiện chỉ dạy thiền định để nhiếp tâm chánh niệm.

Trong các oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm, chúng ta phải tập sống trong trạng thái tỉnh thức,hằng thắp sáng hiện hửu của mình  trong mọi hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên đối với người sơ cơ, tọa thiền vẫn là một phương pháp thù thắng hơn các oai nghi kia.

Dụng Cụ Tọa Thiền

Tags: 

Hình Ảnh

Bước Đầu Học Phật

Pages