Lịch trình HT Đắc Huyền thăm viếng các Thiền Viện.

 

  • Ngày 19-10-17 đến 24-10-17 Thiền viện Minh Chánh
  • Ngày 25 -10 -17 đến 30-10-17, Thiền Viện Chơn Tâm.
  • Ngày 31-10-17 đến 6-11- 17, Thiền viện Từ Quang.
  • Ngày 7-11-17 đến 12-11-17, Thiền viện Vô Ưu.
  • Ngày 13-11-17 đến 18-11-17 Thiền Viện Đại Đăng.
  • Ngày 19-11-17 Thiền viện Chánh Tâm
  • Ngày 26-11-17 Thiền viện Chân Giác.
  • Ngày 29-11-17 đến 4-12-17 Thiền viện Hoa Từ.