Danh Sách Phật Tử Cúng Tiền Sửa Mái Nhà Bếp

TT.  Thích Tuệ Chơn                                 $ 1,000

ĐĐ. Thích Trúc Thái Bạch                         $  500

SC.  Diệu Như                                           $  100

SC.  Bảo Vân                                             $  200

Tuệ Minh Thiện                                          $ 1,000

Hạnh Hiếu và Hạnh Tâm                           $ 1,000

Chánh Tâm Tín vá Diệu Thế                     $ 1,000

Nguyễn Thị Bích Thủy                               $  500

Huệ Phước và Nguyễn Đạt                       $  500

Nguyễn Hà Phương Tâm                          $  300

Pháp Tâm                                                  $  200

Như Vân                                                    $  200

Diệu Huệ                                                   $  200

An Thịnh                                                    $  200

Quảng Hương                                           $  100

Người thân của Quang Hòa                      $  100

Diệu Liên và Trần Dương                          $  300

Viên Từ                                                      $  100

Viên Vân                                                    $  100

Thanh Trí                                                   $  100

Thanh Quang                                             $  50

Viên Chuẩn                                                $  100

Gia Đình Thanh Hiếu                                 $  100

GĐ. Cao Hà & Trang Lan                          $  50

Jean Nguyễn                                      $  20

GĐ. Trần Văn thành.                          $ 200