Thời Khóa Sinh Hoạt

THỜI KHÓA TU HỌC CỦA CHƯ TĂNG

 

4:00am Thức chúng
4:30am – 6:00am Tọa thiền
7:00 am Tiểu thực
8:00am -10:30 am Lao tác
11:30am Thọ trai
1:00pm Chỉ tịnh
2:00pm Thức chúng
2:30pm-4:30pm Tọa thiền- tham cứu kinh sách
6:00pm Sám hối ba ngiệp
6:30pm- 8:00pm Tọa thiền
10:00pm Chỉ tịnh

 

 

THỜI KHÓA TU HỌC CỦA PHẬT TỬ

Chủ nhật hàng tuần

 

8:00am – 9:00am Tọa thiền
9:45 am - 10:15am Sám hối và tụng giới
10:30am-11:30am Pháp thoại
12:00am Thọ trai

 

Thời Khóa Tu Bát Quan Trai Giới

(Vào mõi Tuần đầu Tháng)

7:00 – 7:30 am Truyền giới
8:00 – 9:15 am Tọa Thiền và Thiền Hành
9:30 -10:15 am Sám Hối Sáu Căn
10:30 - 11:30 am Pháp Thoại
12:00 -12:30 pm Thọ Trai
1:00 -  2:00  pm Chỉ Tịnh
2 :30 - 3:45  pm Tọa Thiền và Thiền Hành
4 :00 - 5:30  pm Pháp Thoại
6:00 pm Tụng Kinh và Xả Giới

 

Trong những ngày thường, quí vị Phật Tử có thể đến Thiền Viện thắp nhang cúng Phật, hoặc gặp quí thầy để thăm hỏi hay tìm hiểu thêm về Phật pháp